Om föreningen

Samfällighetens uppgift är att i Brevik förvalta en gemensamhetsanläggning som består av bredband/TV (Tele2), grönytor, gångstråk och lekplatser samt anordningar för dagvatten. Området omfattar kvarteren Breviks gård, Äpplet och Päronet.

Området innehåller tre boendeformer:

  • Hyresrätter i Breviks Centrum (Carl Urban), förvaltare Kilen AB.
  • Bostadsrätter Brf Breviks gård, Brf Huvudgården, Brf Äpplet 1-5.
  • Parhus 23 st.

Samtliga fastighetsägare är medlemmar i samfälligheten.

Föreningen bildades 1993 för att förvalta gemensamma markområden runt flerfamiljshusen och parhusen i vårt område. En styrelse väljs på föreningsstämma varje år i april. Styrelsen upphandlar entreprenörer för sommarskötsel av gräsytor och häckar och vinterunderhåll av våra gång- och cykel vägar. Den skall också upprätta en plan för underhåll och förnyelse av området så att erforderliga medel skall kunna avsättas i en fond. Kostnaderna för verksamheten fördelas mellan de ingående fastigheterna utifrån antal bostadslägenheter (244 st).
Samfälligheten och dess förvaltning styrs av en uppsättning lagregler och medlemskap är obligatorisk. Lagstiftningens grund är att det skall råda demokrati i föreningen d.v.s majoriteten styr de beslut som fattas av årsmötet och som styrelsen genomför inom sitt mandat skall följas av medlemmarna.


Föreningsstämma hölls söndagen den 23 april 2023 kl.13:00,
Södra Kungsvägen 238, klubblokalen, plan -1.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad.

Kallelse / Dagordning till föreningsstämma 2023 hittar du här
Stämmoprotokollet kan rekvideras efter 7 maj genom en förfrågan via vårt kontaktformulär eller via vår mejladress breviksamfallighet@gmail.com

Boende i flerbostadshus, brf:er, kan vända sig till den egna styrelsen i frågor som rör samfälligheten.


Varje vår och höst inbjuds till trädgårdsdagar
och efter genomfört värv till en stunds gemenskap över en lättare förtäring.
Våren 2023’s gemensamma trädgårdsdag kommer att genomföras
lördagen den 13 maj med start kl.10:00
Se länk till inbjudan


MENY