Om föreningen

Samfällighetens uppgift är att i Brevik förvalta en gemensamhetsanläggning som består av centralantenn, grönytor, gångstråk och lekplatser samt anordningar för dagvatten. Området omfattar kvarteren Breviks gård, Äpplet och Päronet.

Området innehåller tre boendeformer:

  • Hyresrätter i Breviks Centrum (Carl Urban), förvaltare Kilen AB.
  • Bostadsrätter Brf Breviks gård, Brf Huvudgården, Brf Äpplet 1-5.
  • Parhus 23 st.

Samtliga fastighetsägare är medlemmar i samfälligheten.

Föreningen bildades 1993 och förvaltas av en styrelse, vilken väljs på föreningsstämma varje år i april. Styrelsen upphandlar entreprenörer för sommarskötsel av gräsytor och häckar och vinterunderhåll av våra gång- och cykel vägar. Den skall också upprätta en plan för underhåll och förnyelse av området så att erforderliga medel skall kunna avsättas i en fond. Kostnaderna för verksamheten fördelas mellan de ingående fastigheterna utifrån antal bostadslägenheter (244 st.).

Nästa föreningsstämma är 2023 23 april, motioner skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad.
Stämmohandlingar från 2022-04-24 hittar du här
Stämmoprotokollet kan rekvideras genom en förfrågan via vårt kontaktformulär eller via vår mejladress breviksamfallighet@gmail.com

Boende i flerbostadshus, brf:er, kan vända sig till den egna styrelsen i frågor som rör samfälligheten.

Bredband, telefoni och TV har en egen rubrik.

Varje vår och höst inbjuds till trädgårdsdagar och efter genomfört värv till en stunds gemenskap över en lättare förtäring.
Se hösten 2022’s gemensamma trädgårdsdag här

MENY