Samfällighetens mark

All den mark som är grönmarkerad på områdeskartan ägs av Breviks samfällighet. Det vill säga, den ägs gemensamt av alla medlemmar i samfälligheten, de 23 parhusen och de tre bostadsrättsföreningarna. Marken får användas samt ska vara tillgänglig för alla medlemmar.

I kommunens detaljplan uttalas att ”målsättningen med detaljplanen har varit att tillskapa en bebyggelse med fritt liggande hus inplacerade i park där befintlig vegetation förstärks mellan husen men också lämnar ljusa öppna fält och stråk. Detaljplaneringen utgår från att bevara värdefull växtkraftig vegetation samt att förstärka parkkaraktären genom nyanläggning. Parkmiljön skall för kvarteret Huvudgården göras tillgänglig och brukbar för alla boende. Uteplatser för markvåningars lägenheter och bostadshusens halvprivata närmiljö begränsas till ytor omedelbart intill husen. Lek och utomhusverksamhet för övrigt får en naturlig anpassning till hela parkmiljön. Markarbeten, trädfällning och övriga vegitationsingrepp får endast ske med särskilt tillstånd.” Detta särskilda tillstånd ges av Styrelsen.

Annektering av mark

Att utanför sin tomtgräns ställa ut studsmatta, bygga staket, bygga altan, lägga stenplattor och plantera häckar eller saker som kan ge intryck av att marken är privatägd är att ta samfällighetens mark i anspråk och kallas för annektering, och är inte tillåtet.

Styrelsen har ingen juridisk möjlighet att godkänna enskilda medlemmars annektering av mark.

De senaste åren har det tyvärr skett en ökad annektering av samfällighetens mark och Styrelsen har mot bakgrund av detta intagit en mer restriktiv linje för användning av samfällighetens mark.

Hundar

I Lidingö Stad ska hundar vara kopplade i parkområden, Breviks samfällighet är ett parkområde. Detta gäller för att visa hänsyn till hundrädda personer och andra djur som inte vill umgås eller bli jagade.
Även gäller att föroreningar efter hundar ska plockas upp inom följande områden och nära anslutningar därtill: Gator, vägar, gång- och cykelbanor, torg, parker och planteringar samt anlagda gräsmattor och lekplatser.
Se Lidingö Stad, Allmänna lokala ordningsföreskrifter, beslutade av kommunalfullmäktige den 30 september 2019. (17-18§).
Närmaste hundrastgård ligger i närheten av Breviks hamn och är ett 5 000 kvadratmeter stort område med ett 1,6 meter högt stängsel så att inte rådjur och annat vilt kan hoppa in.

Råttor

Anticimex har haft betesstation utsatta som ej gett något resultat. Enligt deras saneringsrapport rekommenderar de att vi tar bort våra komposter och att alla fågelmatare tas bort, ingen matning till fåglar ska finnas. Fågelmat fungerar som motgift till det som sätts ut för att bli av med råttorna.
Utöver det bör alla som har trädäck på sina markaltaner se till att råttorna ej kan komma in under för att bygga bo, råttan behöver bara 20mm för att ta sig in och trivs där i den fuktiga miljön.
Ansvaret för skadedjur ligger hos respektive fastighetsägare. Hör med ert försäkringsbolag om vad som gäller för er.

MENY