Stadgar

Breviks Samfällighetsförening
org.nr. 716420-8550 1993-06-02

Stadgar för samfällighetsförening , bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§1 Firma
Breviks Samfällighetsförening

§2 Samfälligheter
Föreningen förvaltar anläggningssamfälligheten, gemensamhetsanläggning 1 (GA1), tillkommen genom anläggningsbeslut 1993-06-02 (dnr AB2:31-89-8).

§3 Grunderna för förvaltning
Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestäms om dess ändamål.

§4 Medlem
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen i §2.

§5 Styrelse, säte, sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Lidingö kommun. Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 5 suppleanter.

§6 Styrelse, val
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant ett år. Första gången val äger rum skall 2 ledamöter väljas på endast ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§7 Styrelse kallelse till sammanträde, föredragningslista
Kallelse till styrelsesammanträde, vilket skall innehålla uppgifter om förekommande ärenden skall tillsändas ledamöterna minst 8 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordförande, som har att omedelbart kalla in suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

§8 Styrelse beslutförhet, protokoll
Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilka de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordförande.

Utan att ha angivits i kallelse får ärenden avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslut. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§9 Styrelse förvaltning
Styrelsen skall
1 – förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
2 – föra redovisning över föreningens räkneskaper,
3 – föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare,
4 – årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
5 – om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenar, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
6 – i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§10 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och en suppleant.
Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§11 Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§12 Underhålls- och förnyelsefond
Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 1000 kronor.

§13 Föreningsstämma
Ordinarie stämma skall årligen hållas under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 §3 st lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stämma ska godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som ska uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§14 Kallelse till stämma
Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom skriftligt meddelande till varje fastighetsägare.
Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgifter om plats där i §13 angivna handlingar finns tillgängliga.
Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom skriftligt meddelande till varje fastighetsägare.

§15 Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad.
Styrelsen ska bereda angivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§16 Dagordning vid stämma
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1  – val av ordförande för stämman
2  – val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare)
3  – val av två justeringsmän
4  – styrelsens och revisorernas berättelse
5  – ansvarsfrihet för styrelsen
6  – framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7  – ersättning till styrelsen och revisorerna
8  – styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
9  – val av styrelse och styrelseordförande
10 – val av revisorer
11 – fråga om val av valberedning
12 – övriga frågor
13 – meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6 och 13

§17 Disposition av avkastning
I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§18 Stämmobeslut
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
Ifråga om omröstning mm gäller 48,49,51 och 52§ lagen om förvaltning av samfälligheter.
När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m m som har betydelse för bedömatandet av röstresultatet.
Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§19 Flera verksamhetsgrenar
(finns ej)

§20 Protokollsjustering Tillgänglighållande
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.
Sammanträdesledare Carl Gustaf Larsson

Kommentarer till stadgarna

Vid hänvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Till ingressen
SFL innehåller tvingande regler för föreningsförvaltningen och
stadgarnas innehåll. Genom bestämmelser i stadgarna kan förvaltningsmedlemmarna dock i vissa hänseenden avvika från SFL. I SFLanges i vilka situationer stadgarna får innehålla avvikelser från lagen.

Till §1
Samfällighetsföreningens firma skall innehålla ordet samfällighetsförening. Firman skall tydligt skilja sig från andra hos länstyrelsen registrerade ännu bestående samfällighetsföreningsfirmor (29§ SFL).

Till §2
Samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den samfällighet för vilka den bildats. Samfällighetsförening får ej driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten skall tillgodose (18§ SFL). Förvaltningen omfattar även fastighet som föreningen äger samt medel som influtit vid försäljning.
Alla samfälligheter skall anges uttömmande och på ett sådant sätt att de kan identifieras. Om marksamfällighet eller gemensamhetsanläggning blivit registrerad bör registerbeteckningen anges.

Till §3
Samfälighets ändamål kan ha bestämts vid lantmäteriförrättning och framgår i så fall av förrättningshandlingarna. Är det vid förrättning bestämda ändamålet oklart eller har det blivit inaktuellt eller har något ändamål inte föreskrivits vid förrättningen bör grunderna för förvaltningen preciseras i stadgarna. Stadgar som strider mot förättningsavgörande kan komma att underkännas vid registreringen.

Till §4
Med delägarfastighet förstår fastighet som har del i samfällighet och med delägare ägaren av delägarfastighet (1§ 2 stycket SFL). För samfällighet enligt vattenlagen (SFS 1983:291) är dessa definitioner något annorlunda. Medlemmarna i samfällighetsföreningen utgöres av delägarna i samfällighet (17§ SFL).
Lagens bestämmelser om fastighet äger motsvarande tillämpning på sådan tomträtt, gruva, byggnad eller annan anläggning på ofri grund, naturreservat, som har del i samfällighet enligt 1§ 1 stycket 3 eller 4 SFL. Den som innehar fastighet på grund av testamentariskt förorenade utan att äganderätten tillkommer någon anses lagens tillämpning som fastighetens ägare. Som ägare av naturreservat anses den som förvaltar reservatet.
Innehavare av tomträtt i fastighet som har del i samfällighet enligt 1§ 1 stycket 1 eller 2 SFL skall vid tillämpning av denna lag anses som delägare i fastighetsägarens ställe (3§ SFL).

Här hittar du stadgarna som pdf för utskrift

MENY