Skötsel av Samfällighetens mark

Träd och buskar på den av samfälligheten ägda marken får inte utan styrelsens medgivande fällas eller grävas upp.

Vid behov av större ingrepp på buskar och träd, tex beskärning för föryngring ljusinsläpp eller förbättring av utseende skall styrelsen lämna godkännande i förväg. Blommor av olika slag får planteras men får inte hindra anlitade entreprenörers arbete att sköta marken enligt styrelsens anvisningar.

Samfällighetens mark får inte utan styrelsens medgivande tas i anspråk för plantering av träd, buskar eller anläggningar av andra slag. Inte heller får marken användas för upplag av trädgårdsavfall.

Styrelsen ska så långt som möjligt tillmötesgå medlemmars önskemål om utseende och skötsel av den gemensamma marken.

Breviks samfällighetsförening bjuder in till
Gemensam trädgårdsdag våren 2023, lördagen den 13 maj kl.10:00
Se länk till inbjudan


Gatubelysning

Har du frågor eller vill anmäla ett fel kan du kontakta Bogfelts installation och entreprenad AB som sköter driften och underhållet av belysningen på Lidingö.
Uppge vilken gata det är i Brevik och vilket nummer belysningsstolpen har.
Bogfelts installation och entreprenad AB
Telefon: 08-731 46 71
Anmälningsformulär


Vinterväghållning och sandupptagning

Säsongsavtal 2022/2023 finns med Bjurvéns Mark och Trädgård AB. Plogning och sandning kan ske dygnet runt och genomförs i likhet med Lidingö stads standard och kommer att ske i samband med Lidingö stads snöröjning respektive halkbekämpning.
Entreprenören ansvarar för utkallning och val av åtgärd.
Se karta för ansvarsområden mellan Lidingö Stad och samfälligheten.
Synpunkter och frågor angående utförande lämnas via vårt kontaktformulär


Sommarunderhåll

Avtal för sommarunderhåll är tecknat med JRF Förvaltnings AB 2023/2024.
Avtalet omfattar bl a gräsklippning, blåsa bort gräs från hårdgjorda ytor, beskärning av häckar och buskar.
Synpunkter och frågor angående utförande lämnas via vårt kontaktformulär


MENY