Skötsel av Samfällighetens mark

Träd och buskar på den av samfälligheten ägda marken får inte utan styrelsens medgivande fällas eller grävas upp.

Vid behov av större ingrepp på buskar och träd, tex beskärning för föryngring ljusinsläpp eller förbättring av utseende skall styrelsen lämna godkännande i förväg. Blommor av olika slag får planteras men får inte hindra anlitade entreprenörers arbete att sköta marken enligt styrelsens anvisningar.

Samfällighetens mark får inte utan styrelsens medgivande tas i anspråk för plantering av träd, buskar eller anläggningar av andra slag. Inte heller får marken användas för upplag av trädgårdsavfall.

Styrelsen ska så långt som möjligt tillmötesgå medlemmars önskemål om utseende och skötsel av den gemensamma marken.

Breviks samfällighetsförening bjuder in till
Gemensam trädgårdsdag hösten 2022
Se länk till inbjudan här


Gatubelysning

Har du frågor eller vill anmäla ett fel kan du kontakta Bogfelts installation och entreprenad AB som sköter driften och underhållet av belysningen på Lidingö.
Uppge vilken gata det är i Brevik och vilket nummer belysningsstolpen har.
Bogfelts installation och entreprenad AB
Telefon: 08-731 46 71
Anmälningsformulär


Vinterväghållning och sandupptagning

Avtal finns med Bjurvéns Mark och Trädgård AB. Plogning och sandning kan ske dygnet runt och genomförs i likhet med Lidingö stads standard och kommer att ske i samband med Lidingö stads snöröjning respektive halkbekämpning.
Entreprenören ansvarar för utkallning och val av åtgärd.


MENY